کمیسیون ها

پرینت

اعضاي كميسيون تخصصي آمار: 

       آقاي دكتر  احمد پارسيان (دانشگاه تهران و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر  حميد پزشك  (دانشگاه تهران)

       خانم دكتر  صديقه شمس (دانشگاه الزهرا)

       آقاي دكتر  محمدرضا فريدروحاني (دانشگاه شهيد بهشتي)

       آقاي دكتر  موسي گل‌عليزاده (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر عادل محمدپور (دانشگاه صنعتي اميركبير)

       آقاي دكتر نادر نعمت‌الهي (دانشگاه علامه طباطبائي).

             

  اعضاي كميسيون تخصصي آموزش رياضي: 

       آقاي دكتر علي رجالي (دانشگاه صنعتي اصفهان)

       آقاي دكتر  ماني رضايي (دانشگاه شهيدبهشتي و دبير  كميسيون)

       آقاي دكتر ابوالفضل رفيع‌پور (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

       آقاي دكتر ابراهيم ريحاني (دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي)

       آقاي دكتر سيدحسن علم‌الهدي (دانشگاه فردوسي مشهد)

       خانم دكتر سهيلا غلام‌آزاد (مو سسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي)

       خانم دكتر زهرا گويا (دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس كميسيون).

             

  اعضاي  كميسيون تخصصي آناليز رياضي:  

               

       آقاي دكتر  محمدباقر اسدي (دانشگاه تهران)

       آقاي دكتر  مرتضي ابطحي (دانشگاه دامغان)

       خانم دكتر  شيرين حجازيان (دانشگاه فردوسي مشهد)

       آقاي دكتر  جعفر زعفراني (دانشگاه اصفهان)

       خانم دكتر فرشته سعدي (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر بهمن طباطبائي (دانشگاه شيراز و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر  طاهر قاسمي‌هنري (دانشگاه خوارزمي)

       آقاي دكتر حسين محبي (دانشگاه صنعتي كرمان).

 

اعضاي كميسيون تخصصي آناليز عددي: 

               

       آقاي دكتر  يدالله اردوخاني (دانشگاه الزهرا)

       آقاي دكتر اسمعيل بابليان (دانشگاه خوارزمي و رئيس كميسيون)

       خانم دكتر فائزه توتونيان (دانشگاه فردوسي مشهد)

       آقاي دكتر غلامرضا حجتي (دانشگاه تبريز)

       آقاي دكتر سيدمحمد حسيني (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر  مهدي دهقان (دانشگاه صنعتي اميركبير)

       آقاي دكتر  محمود محسني‌مقدم (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

       آقاي دكتر سهرابعلي يوسفي (دانشگاه شهيد بهشتي).

             

    اعضاي كميسيون تخصصي آناليز غيرخطي: 

               

       آقاي دكتر  مجيد اسحاقيگرجي (دانشگاه سمنان و دبير كميسيون)

       آقاي دكتر عليرضا اميني‌هرندي (دانشگاه شهركرد)

       آقاي دكتر هادي خطيب‌زاده (دانشگاه زنجان)

       آقاي دكتر عبدالرحمان رازاني (دانشگاه بين‌المللي امام خميني)

       آقاي دكتر شهرام رضاپور (دانشگاه شهيد مدني آذربايجان)

       آقاي دكتر مجيد فخار (دانشگاه اصفهان)

       آقاي دكتر كورُش نوروزي (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)

       آقاي دكتر سيدمنصور واعظ‌پور (دانشگاه صنعتي اميركبير و رئيس  كميسيون).

 

  اعضاي كميسيون تخصصي آناليز هارمونيك: 

               

       آقاي دكتر حميدرضا ابراهيميويشكي (دانشگاه فردوسي مشهد)

       آقاي دكتر غلامحسين اسلامزاده (دانشگاه شيراز)

       آقاي دكتر مسعود اميني (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر عبدالرسول پورعباس (دانشگاه اميركبير)

       آقاي دكتر علي رجالي (دانشگاه  اصفهان)

       آقاي دكتر رجبعلي كاميابي‌گل (دانشگاه فردوسي مشهد)

       آقاي دكتر عليرضا مدقالچي (دانشگاه خوارزمي)

       آقاي دكتر رسول نصراصفهاني (دانشگاه صنعتي اصفهان و رئيس كميسيون).

 

   اعضاي كميسيون تخصصي بهينه‌سازي و تحقيق در عمليات: 

               

       آقاي دكتر  لطيف پوركريمي (دانشگاه رازي كرمانشاه)

       آقاي دكتر سيدمهدي تشكري (دانشگاه اميركبير)

       آقاي دكتر غلامرضا جهانشاهلو (دانشگاه خوارزمي)

       آقاي دكتر فرهاد حسين‌زاده لطفي (دانشگاه آزاد اسلامي،  واحد علوم و  تحقيقات)

       آقاي دكتر مجيد سليماني‌دامنه (دانشگاه  تهران)

       آقاي دكتر مازيار صلاحي (دانشگاه گيلان)

       آقاي دكتر نظام‌الدين مهدوي‌اميري (دانشگاه صنعتي شريف و رئيس كميسيون)

       خانم دكتر صغري نوبختيان  (دانشگاه اصفهان)

       آقاي دكتر روح‌اله يوسف‌پور  (دانشگاه مازندران).

 

اعضاي كميسيون تخصصي تركيبيات و نظريه گراف:  

 

       آقاي دكتر محمدرضا پورنكي (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي دكتر حسين حاجي‌ابوالحسن (دانشگاه شهيد بهشتي)

       آقاي دكتر منوچهر ذاكر (دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان)

       خانم دكتر نسرين سلطانخواه (دانشگاه الزهرا)

       آقاي دكتر  سيدعباداله محموديان (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي دكتر مجيد ميرزاوزيري (دانشگاه فردوسي مشهد)

       آقاي دكتر حميدرضا ميمني (دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي).

 

اعضاي كميسيون تخصصي جبر:  

       آقاي دكتر مسعود آرين‌نژاد (دانشگاه زنجان)

       آقاي دكتر  سعيد اعظم (دانشگاه اصفهان)

       آقاي دكتر سعيد اكبري (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي دكتر حسن حقيقي (دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)

       آقاي دكتر رحيم زارع‌نهندي (دانشگاه تهران)

       آقاي دكتر اميدعلي شهنی‌كرمزاده (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

       آقاي دكتر داريوش كياني (دانشگاه صنعتي اميركبير)

       خانم دكتر مژگان محمودي (دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر حميد موسوي (دانشگاه تبريز).

             

اعضاي كميسيون  جبر جابه‌جايي:  

 

        آقاي دكتر جواد اسدالهي (دانشگاه اصفهان)

       آقاي دكتر كاظم خشايارمنش (دانشگاه فردوسي‌مشهد)

       آقاي دكتر محمدتقي ديبائي (دانشگاه خوارزمي و رئيس  كميسيون)

       آقاي دكتر رشيد زارع‌نهندي (دانشگاه تحصيلات تكميلي  علوم پايه زنجان)

       آقاي دكتر حبيب شريف (دانشگاه شيراز)

       آقاي دكتر رضا نقي‌پور (دانشگاه تبريز)

       آقاي دكتر رضا نكويي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

       آقاي دكتر سيامك ياسمي (دانشگاه تهران).

 

اعضاي كميسيون  جبرخطي و نظريه عملگرها:  

 

       آقاي دكتر علي تقوي (دانشگاه مازندران)

       آقاي دكتر محمدعلي دهقان (دانشگاه وليعصر رفسنجان)

       آقاي دكتر مهدي رجبعلي‌پور (دانشگاه شهيد باهنر كرمان و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر عباس سالمي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

       آقاي دكتر عبدالعزيز عبدالهي (دانشگاه شيراز)

       آقاي دكتر بامدادرضا ياحقي (دانشگاه گلستان و دبير كميسيون).

 

اعضاي كميسيون  دستگاه‌هاي فازي:  

               

       آقاي دكتر رجبعلي برزوئي (دانشگاه شهيد بهشتي)

       آقاي دكتر محمدمهدي زاهدي (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر رضا سعادتي (دانشگاه علم و صنعت  ايران  واحد بهشهر)

       آقاي دكتر سعيد عباس‌بندي (دانشگاه بين‌المللي امام خميني)

       آقاي دكتر سيدهادي ناصري (دانشگاه مازندران)

       آقاي دكتر علي وحيديان كامياد (دانشگاه فردوسي مشهد).

             

                                                               

              

 

  اعضاي كميسيون تخصصي رمز: 

               

       خانم  دكتر زيبا اسلامي (دانشگاه شهيد بهشتي)

       آقاي دكتر  مرتضي اسماعيلي (دانشگاه صنعتي اصفهان)

       خانم دكتر  ترانه اقليدس (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي دكتر  محمدحسام تدين (مركز تحقيقات مخابرات)

       آقاي دكتر  امير دانشگر (دانشگاه صنعتي شريف و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر محمدرضا رفسنجاني‌صادقي (دانشگاه صنعتي اميركبير)

       آقاي دكتر محمدرضا عارف (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي دكتر فريد(محمد) مالك‌قائيني (دانشگاه يزد).

 

اعضاي كميسيون تخصصي رياضيات مالي: 

               

       آقاي دكتر محمد جلوداري‌ممقاني  (دانشگاه علامه طباطبايي).

       آقاي دكتر حسن داداشي (دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان)

       خانم دكتر شيوا زماني (دانشگاه صنعتي شريف)

       خانم دكتر مهديه طهماسبي (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر بيژن ظهوري‌زنگنه (دانشگاه صنعتي شريف و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر علي فروش‌باستاني (دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه  زنجان)

       آقاي دكتر حميدرضا فرهادي (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي دكتر  كاظم نوري (دانشگاه سمنان).

 

اعضاي كميسيون تخصصي معادلات ديفرانسيل و دستگاههاي ديناميكي: 

           

       آقاي دكتر اسداله  آقاجاني (دانشگاه علم و صنعت ايران)

       آقاي دكتر غلامحسين ارجائي (دانشگاه شيراز)

       آقاي دكتر علي توكلي (دانشگاه ولي‌عصر رفسنجان)

       آقاي دكتر علي‌اصغر جديري‌اكبرفام (دانشگاه تبريز)

       آقاي دكتر محمود حصاركي (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي دكتر حميدرضا ظهوري‌زنگنه (دانشگاه صنعتي اصفهان)

       آقاي دكتر قاسم عليزاده‌افروزي (دانشگاه مازندران و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر مرتضي گچ‌پزان  (دانشگاه فردوسي‌مشهد).

             

             

اعضاي كميسيون تخصصي  منطق و كامپيوتر: 

 

       آقاي  دكتر  محمد اردشير (دانشگاه صنعتي شريف)

       آقاي  دكتر اسفنديار اسلامي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

       آقاي  دكتر مسعود پورمهديان (دانشگاه صنعتي اميركبير و رئيس كميسيون)

       آقاي  دكتر مجيد عليزاده (دانشگاه تهران)

       آقاي  دكتر محمد فرشي (دانشگاه يزد)

       آقاي  دكتر محمد گنج تابش (دانشگاه تهران)

       آقاي  دكتر علي محدث (دانشگاه صنعتي اميركبير).

 

اعضاي كميسيون تخصصي نظريه گروه‌ها: 

 

       آقاي دكتر عليرضا اشرفي (دانشگاه كاشان)

       آقاي دكتر علي ايرانمنش (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر عليرضا جمالي (دانشگاه خوارزمي و رئيس كميسيون)

       آقاي دكتر محمدرضا درفشه (دانشگاه تهران)

       آقاي دكتر عليرضا سالمكار (دانشگاه شهيد بهشتي)

       آقاي دكتر عليرضا عبدالهي (دانشگاه اصفهان)

       آقاي دكتر  احمد عرفانيان (دانشگاه فردوسي مشهد)

       آقاي  دكتر رضا عرفي (دانشگاه اراك).

 

  اعضاي كميسيون تخصصي هندسه و توپولوژي: 

               

       آقاي دكتر محمدرضا پورياي‌ولي (دانشگاه اصفهان)

       آقاي دكتر مگرديچ تومانيان (فرهنگستان علوم)

       آقاي دكتر اسداله رضوي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

       آقاي دكتر غلامرضا ركني (دانشگاه تهران)

       خانم دكتر فاطمه‌هلن قانع‌استادقاسمي (دانشگاه فردوسي مشهد و دبير كميسيون)

       آقاي دكتر محمدباقر كاشاني (دانشگاه تربيت مدرس)

       آقاي دكتر محمدرضا كوشش (دانشگاه صنعتي اصفهان)

       آقاي دكتر محمدرضا مولايي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان) 

       آقاي دكتر مرتضي ميرمحمدرضايي (دانشگاه صنعتي اميركبير و رئيس كميسيون).

تمامی حقوق این وبگاه متعلق است به انجمن ریاضی ایران

آدرس: تهران خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)، پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

تلفن: 88808855

E-Mail: iranmath [at] ims [dot] ir

ویرایش

Sunday the 26th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.