کمیته‌ها

پرینت

 

کمیته‌ی انتشارات:

مسئول: دکتر عباس سالمی

همکاران:

- دکتر منصور واعظ‌پور

- دکتر مجید سلیمانی دامنه

- دکتر مجید میرزاوزیری

- دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

 

کمیته‌ی روابط بین‌الملل:

مسئول: دکتر علی ایرانمنش

همکاران:

- دکتر رشید زارع نهندی

- دکتر عباس سالمی

 

کمیسیون‌های تخصصی (هندسه،جبر و ...) :

مسئول: دکتر طاهر قاسمی هنری

همکاران:

- دکتر منصور واعظ‌پور

- دکتر مجید سلیمانی دامنه

 

کمیته‌ی اسکان دبیرخانه:

مسئول: دکتر محمدعلی دهقان

همکاران:

- دکتر منصور واعظ‌پور

- دکتر بیژن ظهوری زنگنه

 

کمیته‌ی انفورماتیک:

مسئول: دکتر عبدالعزیز عبداللهی

 

کمیته‌ی برگزاری همایش‌ها:

مسئول: دکتر مسعود آرین‌نژاد

 

کمیته‌ی ارتباطات:

مسئول: دکتر مجید سلیمانی دامنه

همکاران:

- دکترمحمدعلی دهقان

 

کمیته‌ی دانشجویی:

مسئول: دکتر مجید میرزاوزیری

 

کمیته‌ی جوایز:

مسئول: دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی