آشنایی

پرینت

تاریخچه

در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۴۹ ‌اولين‌ کنفر‌انس‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ با شرکت‌ حدود صد نفر ‌از ‌ا‌عضا‌ى‌ هياتها‌ى‌ ‌علمى‌ رياضى‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ و دبير‌ان‌ سرشناس‌ رياضى‌، در د‌انشگاه‌ شير‌از برگز‌ار شد. در ‌اين‌ گرد‌همايى‌ پيشنهاد تاسيس ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌آر‌اء مورد تاييد قر‌ار گرفت‌.

در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۵۰ ‌همزمان‌ با برگز‌ار‌ى‌  دومين‌ کنفر‌انس‌ رياضى‌ کشور در د‌انشگاه‌ صنعتى‌ شريف‌، ‌هيات‌ موسسان‌ با تصويب‌ ‌اساسنامه‌ و ‌انتخاب‌ ۶ نفر به‌ ‌عنو‌ان‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ شور‌ا‌ى‌ اجر‌ايى‌، تشکيل‌ ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ ر‌ا ‌ا‌علام‌ کرد. شور‌ا‌ى‌ ‌اجر‌ايى‌ در ‌اولين‌ جلسه‌ خود در تاريخ‌ ۲۴ فروردين‌ ۱۳۵۰ ‌آقا‌ى‌ دکتر مهد‌ى‌ بهز‌اد ر‌ا به‌ سمت‌ منشى‌ (رئيس‌) ‌انجمن‌ ‌انتخاب‌ و و‌ى‌ ر‌ا مامور شکل‌بند‌ى‌ سازمانى‌ و به‌ ثبت‌ رساندن‌ ‌انجمن‌ کرد و با تلاش‌ ‌ايشان‌ انجمن‌ در ‌همان‌ سال‌ تحت‌ شماره‌ ۱۲۵۸ در ‌اد‌اره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکيت‌ صنعتى‌ به‌ مدت‌ نامحدود و با ‌هدف‌ بسط‌ و توسعه‌ رياضى‌ در ‌اير‌ان‌، ثبت‌ شد. ‌استقبال‌ رياضيد‌انان‌ کشور از تاسيس‌ ‌انجمن‌ چنان‌ بود که‌ در مدت‌ کوتا‌هى‌ ‌اکثريت‌ قريب‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ ‌هياتها‌ى‌‌ علمى‌ رياضى‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ کشور به‌ ‌عضويت‌ ‌انجمن‌ در‌آمدند. بعد ‌از ‌آن‌ ‌انجمن‌ تو‌انسته‌ ‌است‌ با گسترش‌ د‌امنه‌ فعاليتها‌ى‌ خود و در جهت‌ نيل‌ به‌ ‌ا‌هد‌اف‌ تعيين‌ شده‌ قدمهايى‌ برد‌ارد.

 

شورای اجرایی و بازرسین

رئیس: دکتر سید منصور واعظ پور

خزانه‌دار: دکتر علی ایرانمنش

اعضای اصلی: دکتر زهرا گویا، دکتر مژگان محمودی، دکتر فائزه توتونیان، دکتر علی رجائی، دکتر محمدرضا درفشه ، دکتر احمد صفاپور، دکتر محمد جلوداری ممقانی

اعضای علی‌البدل: دکتر شهرام رضاپور، دکتر حمید موسوی، دکتر غلامرضا حجتی

بازرسان: دکتر جلیل رشیدی نیا، دکتر زهره مستقیم 

 

دبیرخانه

اکرم صادقی، رئیس دبیرخانه انجمن ریاضی ایران

سپهر جلوداری ممقانی، مسئول امور فناوری اطلاعات

سمانه بختیاری، انجام امور مربوط به اعضای حقوقی، حقیقی و مشترکین

زهرا بختیاری، انجام امور مربوط به خبرنامه و گزارش

مولود بیات، انجام امور مربوط به بولتن و همایش‌های ماهانه

فریده صمدیان، انجام امور مربوط به فرهنگ و اندیشه ریاضی و مسابقات ریاضی دانشجویی کشور

 

هیات موسس

 محمود ‌آق‌‌اولى‌، مرتضى‌ ‌انو‌ار‌ى‌، محمدرضا ‌اخلاقى‌، ‌على‌ ‌افضلى‌پور، مهد‌ى‌ بهز‌اد، ناصر بهبود، محمدقلى‌ جو‌انشيرخوئى‌، ناصر حديد‌ى‌، ‌هاد‌ى‌ خرقانى‌ ، ‌غلامرضا د‌انش‌ناروئى‌، و‌هاب‌ د‌اورپناه‌، حيدر رجو‌ى‌، ‌علينقى‌ زند، محمدتقى‌ صدر، مهد‌ى‌ ضر‌غامى‌، مسعود فرز‌ان‌، مهر‌ى‌ کامبوزيا، محمد گودرز‌ى‌، کاظم للهى‌، ‌علينقى‌ وحدتى‌، ميرمظفر معصومى‌، فر‌هاد مودت‌، ‌احمد ميرباقر‌ى‌، د‌اريوش‌ ناصر، منوچهر وصال‌، ‌عبد‌الله‌ ‌هاديان‌، جو‌اد همد‌انى‌ز‌اده 

تمامی حقوق این وبگاه متعلق است به انجمن ریاضی ایران

آدرس: تهران خیابان استاد نجات اللهی(ویلا)، پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

تلفن: 88808855

E-Mail: iranmath [at] ims [dot] ir

ویرایش

Sunday the 26th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.