جایزه ابوالقاسم قربانی

پرینت

آیین نامه جایزه ابوالقاسم قربانی

برندگان:

هیات امنا:

دكتر علي ايرانمنش (دانشگاه تربيت مدرس)

دكتر محمد باقري

دكتر حسين معصومي همداني

دكتر  احمد صفاپور (دانشگاه وليعصر رفسنجان)

دكتر  حسين سيفلو (دانشگاه تبريز)

دكتر محمد قاسم وحيدي اصل (دانشگاه شهيد بهشتي)

فريد قاسملو (بنياد دانشنامه  فارابي)