جایزه غلام‌حسین مصاحب

پرینت

آیین نامه جایزه غلام‌حسین مصاحب

برندگان:

 

هیات امنا:

دكتر مجيد ميرزاوزيري (دانشگاه فردوسي مشهد)

دكتر بيژن طائري (دانشگاه صنعتي اصفهان)

دكتر عين اله پاشا (دانشگاه خوارزمي)

دكتر  طاهر قاسمي هنري (دانشگاه خوارزمي)

دكتر فريبرز آذرپناه (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

دكتر علي آبكار (دانشگاه بين‌المللي امام خميني)

خانم ترانه مصاحب