جایزه منوچهر وصال

پرینت

آیین نامه جایزه منوچهر وصال

برندگان:

 

هیات امنا:

دكتر عبدالعزيز عبداللهي (دانشگاه شيراز)

دكتر رسول  نصراصفهاني (دانشگاه صنعتي اصفهان)

دكتر عليرضا مدقالچي (دانشگاه خوارزمي)

دكتر كريم هدايتيان (دانشگاه شيراز)

دكتر علي غفاري  (دانشگاه سمنان)

دكتر حسين  محبي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

آقاي مهندس علي وصال