جایزه محسن هشترودی

پرینت

آیین نامه جایزه محسن هشترودی

برندگان:

 

هیات امنا:

دكتر مجيد  سليماني دامنه (دانشگاه تهران) (مسئول كميته)

دكتر مگرديچ  تومانيان (دانشگاه آزاد كرج)

دكتر ايمان  افتخاري

دكتر اسداله رضوي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

دكتر سيد محمد باقر كاشاني (دانشگاه تربيت مدرس)

دكتر رحيم زارع نهندي (دانشگاه تهران)

آقاي عباس صدوقي