فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 54 منتشر شد

پرینت

دریافت کل نشریه

 

در این شماره می‌خوانیم:

واکنش‌های پس از جنبش ریاضی جدید

ریاضیات و علوم مالی

سی سال حدس Lp و مسایل وابسته به آن

کاربرد ریاضیات در بهبود هوش سیال

 مجموعه ژولیای چندجمله‌ای های چبیشف

مروری بر نگاشت پوانکاره

جست جوی شبه تناوب در تزیینات اسلامی (قسمت اول)