فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 55 منتشر شد

پرینت

دریافت کل نشریه

 

در این شماره می خوانیم:

بازتاب ها، فضای بازتابی و فضای حرکت

جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی(قسمت دوم)

گنجایش همتافته و ارتباط آن با مدارهای بسته

گشتی در گلستان جانی فون نویمان

پایاها و نامساوی های جدید در هندسه ی ریمانی

نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک: از اویلر تا لنگلندز (بخش دوم)

رابرت فیلن لنگلندز