فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 56 منتشر شد

پرینت

دریافت کل نشریه

در این شماره میخوانیم:

سرمقاله

جبرهای عملگری

تعمیم در ریاضیات

یادداشتی بر مجموعه‌های حدی در دستگاه‌های دینامیکی

نرمال سازی نوتر و پایه گرنبر

مجموعه دستاورد دنباله همسازو دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی