فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 57 منتشر شد

پرینت

دریافت کل نشریه

در این شماره میخوانیم:

مساله آپولونیوس

رویکردی در تدریس ریاضیات عالی

نظریه بازی ها و مسابقه طناب کشی

بافه چیست؟

بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه ی جریان و بهینه سازی سهام

مجموعه های اندازه پذیر به مثابه نقاط حدی