فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 59 منتشر شد

پرینت

 

در این شماره می‌خوانیم:

سخن سردبیر

سیر تاریخی فلسفه ریاضیات

میراث فوریه

مقایسه ای از رویکرد نیمن-پیرسون، بیز و کم-بیشینه در آزمون فرضیه های فازی

تجزیۀ نا منفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های منفی

حجم گوی های واحد تعمیم یافته

رابطه معادل با رابطه فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

 

دانلود کل نشریه