فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 60 منتشر شد

پرینت

در این شماره می‌خوانیم:

نگاهی تاریخی به پیدایش جبرنوین و برخی از بنیادی‌ترین دستاوردهای آن

پدیده‌های حیرت‌آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه‌ها

ریشه‌ها، مبانی و سیر تکاملی نظریه استورم- لیوویل

شش افسانه درباره درونیابیِ چندجمله‌ای و فرمول‌های انتگرال‌گیری

معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون

تعامد برکوف - جیمز در فضای برداری نرمدار

سامانه فرهنگ و اندیشه ریاضی